Удвояват се някои санкции за замърсяване на въздуха и водите

Между 50 и 100 процента се увеличават санкциите за замърсяване на околната среда, въвежда се и повторна еднократна и удвоена глоба при ново изпускане на вредни вещества във въздуха, водите и почвите над определените пределно допустими норми на замърсяване. Това реши правителството на първото си за годината редовно заседание в сряда. То прие промени в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Решението за повишаване на санкциите за такива нарушения от предприятия е обосноване с това, че те не са променяни от въвеждането им през 2011 г.,, а от 2013 г., когато за последно е променяна наредбата, но не и размерът на глобите, до пролетта на 2023 г. инфлацията е 41.5 на сто, пише в мотивите на вносителя на поправките – министърът на околната среда и водите Юлиян Попов.

Ниските санкции нямат никакъв ефект спрямо замърсителите и за тях не е проблем да плащат редовно глобите и да не предприемат мерки за преустановяване на замърсяването, посочват от Министерския съвет.

Според приетите корекции се удвоява еднократната санкция за нарушение, като размерът ѝ зависи от това с какво вещество е извършено замърсяването и каква е неговата концентрация над нормата. При повторно изпускане на вредни вещества над допустимото ще има още една такава двойна санкция. Отделно наредбата допуска текущи санкции, които се дължат от предприятията до преустановяване на замърсяването.

В доклада за промените обаче се посочва, че освен че досегашните глоби за ниска, ниска е и тяхната събираемост. В периода 2019-2021 т. наложените санкции годишно са били между 1.4 и над 2 млн. лв., а от тях са събрани около 50 процента, а като причина специално за 2020 г. се посочва Covid кризата. По-нови данни за наложените глоби и каква част от тях са събрани не е дадена.

Ниските санкции водят до повишаване на нарушенията, а от там до увреждане на компонентите на околната среда – атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи. Това води и до реална опасност от застрашаване на живота и здравето на хората, се казва в правителственото съобщение.

Прилагат се формули за изчисляване на санкции при измерени концентрации над установените среднодневни и средногодишни норми за допустими емисии, пише Медиапул.

Промените в частта за нарушенията в качеството на атмосферния въздух са в съответствие с европейската директива за емисиите от промишлеността.

С измененията се цели увеличаване на санкциите, което отчита инфлационните процеси, и най-вече се спазва принципът „замърсителят плаща“.

Вижте още:
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.