Право на отпуск в случай на смърт на член на семейството

Този вид отпуск се предоставя на служителите, за да могат да присъстват на погребението във връзка със смъртта на близки роднини. Според закона работодателят е длъжен да уволни служител след смъртта на близък роднина – 2 работни дни.

Служителят има право да вземе такъв отпуск в деня на съответното събитие (дата на смъртта) и на следващия работен ден.

Ако останалите дни съвпадат с посочените, отпускът ще бъде предоставен в рамките на първите 2 работни дни след това. Правната норма се обяснява от д-р Тодор Капитанов, експерт в областта на трудовото право и създател на информационната платформа.

Отпускът за смърт на близки роднини се използва през работните дни – например, ако лицето е работило в деня на събитието, тогава той може да се използва през следващите 2 работни дни.

Обхватът на лицата, въз основа на които служителите могат да се възползват от този отпуск, обхваща следното:

  • Всички роднини по права линия, роднини по странична линия до втора степен – само брат и сестра; Роднините по линия на сватовство от първа степен са съответно свекърва и свекърва, както и свекър и свекърва със свекърва.

Степента на родство между роднините се определя от поколенията, които ги свързват – например майката и синът са роднини по права линия от първа степен, тъй като синът идва директно от майката;

Дядото и внучката са преки роднини от втора степен, тъй като са потомци на сина или дъщерята на дядото, преки роднини на неговата (нейната) първа степен и т. н.

Законът не определя ограничения за степента на родство между преки роднини и служителят има право на отпуск в случай на смърт.

Отпускът се предоставя по искане на служителя и се изпраща на работодателя. Няма примерна декларация за ползване на отпуск, но тя трябва ясно да посочва желанието на служителя да използва този вид отпуск и броя дни, през които той ще използва отпуска.

Документите, необходими за използването на този вид отпуск, трябва да потвърждават факта на смъртта и наличието на родствени отношения или сватовство между починалия и лицето, което има право да получи отпуск, такива документи са свидетелство за смърт, удостоверение за наследници, удостоверение за граждански брак.

Човек може да представи на работодателя или копие от смъртния акт, или документ, издаден от общината, удостоверение, което потвърждава конкретната ситуация.

По време на отпуск в случай на смърт на близък роднина на работника или служителя се изплаща възнаграждение, предвидено в колективен трудов договор или споразумение между работника или служителя и работодателя. Ако те не са договорени, не се изплаща обезщетение.

Справка:

чл. 157, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда

чл. 50, ал. 1 от Наредба за работното време, почивките и отпуските

Вижте още:
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.