Ето какви решения ще взима кабинетът „Денков“ утре

Министерският съвет ще проведе редовно заседание в сряда, 27 септември, от 10 часа.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ ЗА 2030.

Внася: министърът на здравеопазването

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА.

Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” – ЕАД, ДА ИЗВЪРШВА УСЛУГА ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС – ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ И ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ТЯХ, ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” – ЕАД, ДА ИЗВЪРШВА УСЛУГА ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС – ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА ДОСТЪП ДО БАЗОВИ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията министърът на здравеопазването

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министър-председателят

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на околната среда и водите

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ОСМО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И ИНИЦИАТИВАТА ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014 – 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на иновациите и растежа

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ШЕСТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 -2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г. И НА ДОКЛАДА КЪМ НЕГО, НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА ЗА 2022 Г., НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ ЗА 2022 Г. И ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2023 Г.

Внася: министър-председателят

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на енергетиката

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО И СЪОТВЕТСТВИЕТО МУ С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.

Внася: министърът на образованието и науката

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ, ПО КОИТО Е НАЛИЦЕ ОЧАКВАН НЕДОСТИГ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА.

Внася: министърът на образованието и науката

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на отбраната

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2023 Г.

Внася: министърът на отбраната

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2023 Г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА САМОКОВ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН ОТНОСНО ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ И ПОДМЯНА НА НАЦИОНАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.

Внася: министърът на вътрешните работи 

24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

25. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 И 29 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В ГР. МУРСИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ.

Внася: министърът на финансите

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НОВИ ПРИОРИТЕТИ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021 – 2027 Г. И НА ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЙОНИТЕ ОТ НИВО NUTS3 – СТАРА ЗАГОРА (И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ОБЩИНИ), КЮСТЕНДИЛ И ПЕРНИК, КАТО ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА.

Внасят: министърът на енергетиката министърът на регионалното развитие и благоустройството

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИ ЛИНИИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на финансите

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2022/868 ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ (АКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ).

Внася: министърът на електронното управление

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ.

Внасят: министърът на здравеопазването министърът на образованието и науката

30. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 И 28 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. В ГР. МУРСИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят и министър на външните работи

31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на земеделието и храните

32. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ОТПАДАНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ОБЩАТА ПОМОЩ НА ПРЕДПРИЯТИЕ С ДЕЙНОСТ В ПЪРВИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ СЪОБРАЗНО Т. 62, БУКВА А) ОТ ВРЕМЕННАТА РАМКА ЗА МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПРИ КРИЗИ И ПРЕХОД В ПОДКРЕПА НА ИКОНОМИКАТА СЛЕД АГРЕСИЯТА НА РУСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА.

Внася: министърът на земеделието и храните

33. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА СКЛЮЧВАТ ДОГОВОРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 95А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

34. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТСКО И ЮНОШЕСКО ЗДРАВЕ И ПЕДИАТРИЧНА ГРИЖА 2030 И НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТСКО И ЮНОШЕСКО ЗДРАВЕ И ПЕДИАТРИЧНА ГРИЖА 2030 ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2025 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

35. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ.

Внася: министърът на финансите

36. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

37. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министър-председателят

Вижте още:
Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.